Pokyny pro rodiče

  • Povinností každého člena je včasné zaplacení příspěvků. V případě, že člen nezaplatí příspěvky ani po upomenutí, bude z tréninkové přípravy vyloučen.
  • Povinností každého člena je pravidelně docházet na tréninky. Případnou neúčast je třeba předem oznámit trenérům.
  • Člen klubu je povinen dbát pokynů trenérů.
  • Sportovní klub odpovídá za členy v určených prostorách (hřiště, tělocvičny) po dobu tréninků a turnajů. Mimo tuto dobu a mimo určené prostory za členy neodpovídá.
  • V případě, že rodič nezajistí dopravu svého dítěte do místa konání turnaje, beru na vědomí, že syn/dcera pojede s jiným doprovodem/řidičem (a rodič tak činí na vlastní zodpovědnost).
  • Prohlašuji, že můj syn/dcera je zdravotně způsobilý/á k účasti na trénincích. Pokud by došlo k jakékoli změně zdravotního stavu, tuto skutečnost neprodleně nahlásím trenérům.
  • Stejně tak nahlásím jakékoli další změny (především kontaktů).